Klachtenprocedure en meldcode

Op deze pagina leest u wat u kunt doen in geval van een klacht. Ook vindt u wat de meldcode is bij (en vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Klachtenregeling SKBG

De klachtenregeling van SKBG onderwijs is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld of pesten.

We gaan er altijd eerst van uit dat klachten binnen de school opgelost kunnen worden, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de leerkracht of de intern begeleider. Als dat niets oplost, kan de directeur erbij betrokken worden. Als dit evenmin werkt, kan contact worden gezocht met de externe vertrouwenspersoon

Iedere SKBG-school heeft een vertrouwenspersoon. Deze staat vermeld op de website van de school. Daarnaast heeft SKBG één externe vertrouwenspersoon voor de gehele organisatie. Dit is de heer J. Stokvisch. Hij is bereikbaar voor leerlingen, leerkrachten, stagiairs, onderwijsondersteunend personeel, directies en bestuursleden. Hij houdt rekening met de diversiteit van een ieder en gaat het gesprek aan zonder vooroordeel. Hij luistert en stelt de juiste vragen. Hij probeert doortastend te zijn in het oplossen van problemen, maar alles met empathie, waardigheid en op een positieve manier. Uiteraard past hij hierbij hoor- en wederhoor toe.

Mocht het verzoek om hulp tot een klacht leiden, kan de vertrouwenspersoon hem/haar begeleiden indien gewenst. Hij verleent desgewenst ook bijstand bij het doen van aangifte bij politie en justitie. Hij heeft een plicht tot geheimhouding. Hij is bereikbaar via jan@stokvisch.eu en via 0573-251883 of 06-22500550.

Komt u er met de school onverhoopt niet uit en wilt u een klacht indienen bij het bestuur? Dan kan dat uiteraard. U kunt uw klacht sturen naar info@skbg.nl ter attentie van M. Manders, voorzitter College van Bestuur.

SKBG onderwijs is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Helaas komt het ook voor dat kinderen in een moeilijke situatie zitten, waarbij sprake is van (een vermoeden van) mishandeling of huiselijk geweld. Voor dit soort situaties geldt de landelijke meldcode. Voor meer informatie kijkt u op de website van de rijksoverheid: https://www.vooreenveiligthuis.nl/.

Lees hieronder meer over onze klachtenregeling.

Klachtenregeling SKBG